Scenariebaseret strategiudvikling

Søren Svendsen
Adm. direktør
Aalborg Lufthavn A/S
soren. svendsen@aal.dk
tlf. 20586465

Jens har på bedste vist guidet Aalborg Lufthavns ledelsesgruppe gennem en dybdegående process som havde til formål at fremtage en langsigtet strategi for lufthavnen. 
Konsulenthuset FORZA`s model som Jens introducerede os for hedder: "Scenariebaseret strategiudvikling" denne model har været til stor hjælp idet den udover at frembringe en håndgribelig strategi også har hjulpet de enkelte medlemmer i ledelsesgruppen til at anskue strategi arbejdet og - processerne fra en ny, fordomsfri og konstruktiv vinkel

Forretningsudvikling - Salg

Finn Rolighed Andersen
Uddannelseskoordinator
Erhvervs Akademi Aarhus
firo@eaaa.dk
Tlf. 72 286235

Jens Neustrup Simonsen har som landsformand for Business Danmark været den drivende kraft i den udvikling, som organisationen har gennemgået. Jeg har i forskellige sammenhænge arbejdet sammen med Jens som ekstern foredragsholder omkring professionen B2B-salg, som taler ved dimissionen af markedsføringsøkonomer og omkring temadage for undervisere omkring personligt salg. 

Desuden kender jeg Jens som kollega fra det daværende A/S Fibo, hvor vi blev ansat samme dag. Her var Jens en kompetent og udviklingsorienteret konsulent, hvilket har givet ham en god, solid baggrund for hans senere virke. 

Endelig vil jeg sige, at Jens er en god netværker, som man altid kan stole på, og jeg kan anbefale alle at arbejde sammen med Jens på alle planer

Scenarieudvikling, Salgsstrategi og Salgsprocesser

Niki Gregoriou
Adm. Direktør
Intelligent Systems A/S
nng@intelligentsystems.dk
Tlf. 20456039

Intelligent Systems A/S har startet et samarbejde med Jens Neustrup Simonsen, som skal hjælpe med at effektivisere salgsprocessen hos Intelligent Systems A/S. Bland andet ved at styrke Intelligent Systems’ salgskompetencer og arbejde med kunde- og markedsstrategier. Samarbejdet skal resultere i en stærkere og mere fokuseret salgsstrategi, der har et mål om at have 5 store kunder fra 3 markeder.

Jens Neustrup Simonsen, som er partner i Konsulenthuset FORZA, har stor erfaring med sparring og udvikling i virksomheders salgsorganisation gennem mange års arbejde inden for strategiudvikling og organisationsudvikling

 

Scenarieudvikling, Strategiudvikling, Lederudvikling og Proces optimering

Dennis Skagen
Adm. direktør
Multi-Byg A/S
ds@multibyg.dk
Tlf. 98 138090

Multi-Byg A/S har mere end 80 medarbejdere, der løser opgaver inden for tømrer- og murerarbejde, byggeledelse samt projektering. Virksomheden er på kort tid vokset meget ved bl.a. tilkøb af nye virksomheder. På den baggrund ønskede ledelsen at få udarbejdet en professionel vækststrategi, herunder at få udviklet organisationens kompetencer til at udleve strategien i praksis, således at Multi-Byg A/S kunne vokse både organisk og via opkøb.

Processen/sådan gjorde vi:

1. Formulering af strategisk ambition
Indledningsvis skulle direktionen gennem workshops forholde sig til, hvorledes de så Multi-Byg A/S i fremtiden. Her blev det defineret, hvor Multi-Byg A/S skal bevæge sig hen, og hvordan virksomheden fremtidigt skal skabe værdi og levere ydelser til kunderne.

2. Strategianalyse
Herefter blev der foretaget en analyse samt diagnosticering af de interne ressourcer og det eksterne miljø i forhold til den strategiske ambition. Samtidig blev det afdækket, hvilke kundeværdier branchen konkurrerer på. Resultatet blev en problemformulerende rapport, som også indeholdt konklusioner om Multi-Byg A/S' strategiske udfordringer. Analyseprocessen fandt sted i en samskabende proces bl.a. via workshops, møder samt sparringer med direktion.

3. Strategiudvikling
På baggrund af analysen blev der arbejdet med formulering af mission, vision, værdier og mål. Denne fase blev gennemført med involvering fra alle niveauer i virksomheden med det formål at bearbejde kulturen samt få den enkelte medarbejder til at føle ejerskab til de nye værdier og nye strategi. Strategiudviklingen endte ud i en visualisering af en ny forretningsmodel. Endelig blev der udarbejdet en projektledelsesmodel med det formål at professionalisere, standardisere og systematisere projektledelsen i Multi-Byg A/S.

4. Lederafklaring – og udvikling
Efterfølgende kom selve strategiimplementeringsfasen, hvor ledere og medarbejdere skulle implementere strategien i praksis. I denne fase fik mellemlederne sparring i forhold til, hvordan de hver især kunne bidrage til at udleve strategien i deres hverdag samt motivere medarbejderne hertil. Den enkelte mellemleder fik tre sparringer.

Første sparring havde fokus på, hvorledes den enkelte lederes personlighed og opfattelse passede sammen med de nye værdier, som Multi-Byg A/S var kommet frem til i strategiudviklingen. Der blev her arbejdet med lederens holdning og adfærd i forhold til værdierne, hvilket foregik på baggrund af en DiSC personprofil.

Anden sparring havde fokus på den enkelte lederes arbejde med projektledermodellen, mens tredje sparring havde fokus på at sikre, at den enkelte leder ville nå i mål i forhold til både værdier og projektledelse.

Herudover blev der udarbejdet handlingsplaner på individniveau, og her kom det ligeledes frem, i hvilket omfang der var behov for videre kompetenceudvikling for at sikre virksomhedens målsætninger.

Strategiimplementeringsfasen i Multi-Byg A/S er stadig i gang, idet de strategiske målsætninger strækker sig i årerne frem.

Multi-Bygs udbytte:
”Der er flere tydelige beviser på, at udviklingsprocessen allerede har haft afgørende betydning for Multi-Byg A/S. Vi har igennem hele krisen leveret sorte tal på bundlinjen og strategielementerne på processer og mellemledelse er ved at blive implementeret.

Scenarieudvikling, Lederudvikling og Kommunikationsudvikling

Erik Lydiksen
Adm. direktør
Agri Nord
ely@agrinord.dk

Agri Nord er Nordjyllands største rådgivningsvirksomhed og blandt de fem største i Danmark. Agri Nords formål er at fremme landbrugets erhvervsøkonomiske og politiske interesser gennem fagligt oplysningsarbejde, servicevirksomhed og salg af rådgivningsydelser.

Agri Nord har to hovedfunktioner. Dels er Agri Nord en landboforening, som varetager medlemmernes politiske interesser, og dels er Agri Nord en rådgivningsvirksomhed, som er specialiseret i at levere faglig viden og sparring til personer inden for landbrug. Endelig udbyder virksomheden rådgivning inden for blandt andet økonomi til virksomheder i service-og håndværkerbranchen.

Gennem de seneste årtier har landbruget gennemgået en stor udvikling, hvor kundegruppen er minimeret og kompleksiteten steget. Derudover er konkurrencen i markedet taget til og kundernes loyalitet faldet. Denne markedssituation betyder, at en traditionel tilgang til landbrugskunder ikke længere er tilstrækkelig. Agri Nord har derfor behov for til stadighed at erhverve nye kunder samt løbende udvikle nye produkter og tilgange, baseret på landmændenes behov, for at øge sin markedsandel og vækste.

Der blev derfor iværksat en række initiativer, som havde til formål at understøtte ambitionen om vækst.

Processen/sådan gjorde vi:
Samarbejdet bestod af en række forskellige indsatser.

1.Scenarier til strategiudvikling
Agri Nord skulle i gang med at udarbejde en ambitiøs vækststrategi, og i den forbindelse lavede man en omfattende dataindsamling blandt forskellige interessentgrupper. Blandt andet ledere, medarbejdere og en nedsat tænketank. Dataindsamlingen skulle give et billede af, hvor Agri Nord skulle bevæge sig hen og hvordan det skulle ske.

En del af dataindsamlingen var en scenarieproces bestående af seks workshops med personerne fra tænketanken. Resultatet af arbejdet med mulige fremtidsscenarier gav en anvisning på, i hvilken retning landbruget vil bevæge sig og dermed hvad der skulle foregribes og tænkes ind i den fremtidige strategi, herunder de produkter og ydelser, man fremadrettet ville udvikle. Disse resultater blev sammen med resultaterne fra den øvrige dataindsamling anvendt som grundlag for strategiudviklingen.

2.Ledertræning
Hos Agri Nord er lederskabet en funktion, som er dedikeret til lederens eget funktionsområde og til personaleledelse. Derfor handler lederens hverdag i høj grad om, at kunne bringe det bedste frem i medarbejderne og holde dem motiverede samtidig med, at lederen forstår at holde momentum på den nye strategi. Grundet Agri Nords værdibaserede tilgang til ledelse er det ydermere vigtigt at mestre det personlige lederskab til fulde. Endelig havde man i Agri Nord ændret den interne organisering fra at være en centerstruktur til faggrenstruktur i forbindelse med den nye vækststrategi. Det initierede behov for flere teamledere - og dermed et akut behov for ledertræning.

På baggrund heraf blev der igangsat en ledertræningsproces med fokus på hvordan det personlige lederskab kan bringes i spil i forhold til medarbejderne. Herunder hvordan lederen fastholder medarbejderne i det nye fokus samt at lederne er bevidste om og forstår kravene til en moderne mellemlederrolle.

Indledningsvis blev lederne personlighedstestet med henblik på at forstå egne ressourcer og kompetencer bedre. Herefter blev der afholdt en række individuelle sparringer kombineret med fælles workshops. Sparringerne havde til formål at tage hånd om ledernes individuelle ledelsesudfordringer og udviklingsbehov, mens workshoppene havde til formål at give lederne konkrete ledelsesværktøjer til lederskabet. Workshoppene havde fokus på henholdsvis personlig ledelse, personale ledelse og strategisk ledelse.

3.Kommunikation
For at understøtte vækststrategien blev der afholdt to workshops for at ruste organisationen til at håndtere såvel den interne- som eksterne kommunikation optimalt.

På første workshop var formålet at skabe rammen til at håndtere kommunikationen internt i organisationen. Deltagerne blev trænet i interpersonel kommunikation og fik forståelsesrammer, der satte dem i stand til at kommunikere klart, og tilpasse deres kommunikationsstil til den eller de personer, de kommunikerer med. Det skete særligt på baggrund af viden om egen og andres personprofiler, som den tidligere lavede personlighedstest gav viden om.

Den anden workshop havde til formål at give bestyrelsen, ledere og nøglemedarbejdere en større medieforståelse, herunder kendskab til journalistiske arbejdsprocesser og metoder, samt at give deltagerne forskellige værktøjer til at opbygge nyheder og budskaber samt på baggrund af det, at udvikle en egentlig proaktiv mediestrategi for Agri Nord for at styrke den eksterne profilering af virksomheden.

Agri Nords udbytte:
”De individuelle sparringer har virkelig flyttet lederne. Her er der blevet rettet fokus på deres individuelle udfordringer og de er blevet coachet til at blive bedre til at løse udfordringerne. Vi har et mål om at være blandt top 25 i ”Great Place to Work”, og det skal blandt andet kompetente ledere medvirke til at nå. Når vi målet vil vi være en endnu mere attraktiv arbejdsplads, og det vil styrke rekrutteringen af nye fagspecialister. Det er afgørende for vores succes, idet fremtidens landmænd søger fagspecialister. Kan vi rekruttere specialister kan vi altså også fastholde vores kunder og markedsposition”.